RESTRICCIONS COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA

AJUDES ECONÒMIQUES COVID19 VIGENTS A CATALUNYA

Subvencions: Comerç, serveis i moda

S’han aprovat diversos programes amb la fnilitat de potenciar i dinamitzar el comerç, els serveis i la moda catalana. Convoncant-se properament en seu període de sol·licitud. Entre ells destaquen els següents:

Programa 1: DE SUPORT EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES

OBJECTIU: Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

QUANTIA: Un màxim de 5.000 euros (cobrint fins al 70% de les despeses subvencionables)

Programa 2: DE SUPORT PER A LA OBERTURA DE COMERÇOS I DE SUPOR A LA REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS

OBJECTIU: Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

QUANTIA: Un màxim de 5.000 euros (fins el 50% de les despeses subvencionables)

Programa 3: PER A LA REACTIVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE LA MODA CATALANA

OBJECTIU: Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el seu grau d’adaptació al mercat tant pel que fa a la transformació digital, la sostenibilitat, la tecnologia aplicada a la indústria de la moda i la internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

QUANTIA: Un màxim de 3.000 euros (fins el 100 % de les despeses subvencionables)

FINALITAT: reactivar i impulsar el sector artesanal i fomentar la competitivitat i la qualitat del sector.

El seu objectiu és potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-les d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

BENEFICIARIS:

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta al RETA, o les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

REQUISITS:

 • Haver realitzat una inversió mínima de 1.000€
 • Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis professionals de consultoria s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades i que puguin acreditar la seva experiència.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2021.

QUANTIA: Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros

ACCIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES:

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, per exemple:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos, etc.
 • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària, equips de suport

CONVOCATORIA: pròximament

BENEFICIARIS: persones majors d’edat amb un contracte de lloguer d’habitatge habitual i permanent, i estiguin en ell empadronades:

 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Mínim tenir uns ingressos iguals o superiors a 2.390,32€ i màxim de 11.234,50€ si la unitat de convivència està formada per una sola persona adulta (sumant 3.744,83€ per persona addicional)

* No es tenen en compte els ajuts rebuts per efectuar el càlcul d’ingressos

* Sí computen les pensions i/o ingressos exempts de tributació

 • Estar al corrent de pagament de les rentes de lloguer
 • Pagar el lloguer com a mínim a partir del mes següent de la data de presentació de la sol·licitud

LLOGUERS SUBVENCIONABLES: l’import màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge no pot ser superior als imports següents:

 • Barcelona ciutat: 800 euros
 • Demarcació de Barcelona: 800 euros
 • Demarcació de Girona: 550 euros
 • Demarcació de Tarragona: 550 euros
 • Demarcació de Lleida: 500 euros
 • Les Terres de l’Ebre: 400 euros

 

IMPORTS A PERCEBRE:

 • L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • Del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • Del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent

* Amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 27 d’abril a 4 de juny de 2021

Import: 2.000€ per treballador, fins un màxim de 30.000€

Requisits:

 1. Ser una empresa o un autònom amb menys de 50 treballadors
 2. Tenir una facturació durant el 2020 de menys de 10 milions d’€
 3. Tenir treballadors en ERTO en data 31 de gener de 2021
 4. Comprometre’s a mantenir el nombre total de treballadors que es tingués a data 31/12/2020 (estiguin o no en ERTO) al cap de 365 dies (en data 31/12/2021), sigui quina sigui la seva jornada de treball
 5. Que la facturació de 2020 sigui inferior a la del 2019 (com més % de reducció suposi, més opcions hi haurà d’accedir a l’ajuda)

Termini: TANCADA des del 22 de febrer de 2021

CONVOCATÒRIA: Tancada

BENEFICIARIS: les persones professionals artistes, tècniques o docents del sector les arts escèniques, les arts visuals i la música que compleixin els següents requisits:

 • Que tinguin més de 18 anys;
 • Que estiguin empadronats a un municipi de Catalunya;
 • Que hagin exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri com a mínim un dia l’any 2020;
 • Que els ingressos de l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
 • I que acreditin les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s’havia compromès.

QUANTIA: pagament únic de 750 euros.

NOVA! Ajuda per establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats:

 • 1a partida: TANCADA el 30 de desembre de 2020
 • 2a partida: TANCADA l’1 d’abril de 2021
  • Establiments d’oci nocturn amb menys de 10 treballadors: 5.000€
  • Establiments d’oci nocturn amb 10 o més treballadors: 15.000€
 • 3a partida: destinada a els professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat, així com d’un establiment d’oci nocturn afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament.
  • Àmbit 1: parcs infantils privats, aportació única fins a una quantia màxima de 15.000€
  • Àmbit 2:  bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única amb una quantia màxima de:
   • 10.000€ per a establiments de menys de 10 treballadors
   • 35.000€ per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones
   • 70.000€ per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

Convocatòria: properament…

Més informació

La Generalitat de Catalunya va publicar el dia 12 de febrer al DOGC les bases d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19 durant l’any 2021

CONVOCATÒRIA: Tancada desd del 17 de març

Hi ha dos programes als que van destinats els ajuts extraordinaris:

PROGRAMA 1 : Per a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada.

BENEFICIARIS:

Entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:

  • Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
  • Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport).
  • Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

QUANTIA: l’ajut s’estableix en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels diferents tipus d’espais esportius que conformen cada instal·lació esportiva, recollits al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC), en els termes següents:

PROGRAMA 2: Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s’hagi vist ajornada.

BENEFICIARIS:

 • Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
 • Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

QUANTIA: l’import de l’ajut s’estableix en funció del nombre de llicències esportives, dels esportistes, informades en el Pla d’Actuació presentat al Consell Català de l’Esport l’any 2020, en els termes següents:

Ajudes per a tots els autònoms:

 • 1a partida: Ajuda de 2.000€ sol·licitud tancada el 10 de novembre i resolta, amb pagaments efectuats.
 • 2a partida: Ajuda de 2.000€ sol·licitud tancada el 7 de desembre i resolta, amb pagaments pendents d’efectuar.
 • Ajuda de 2.000€ a partir del 19 de febrer

Import: 2.000€

Requisits:

 1. Estar en situació d’alta al RETA o mutualitat alternativa abans de l’1 de gener de 2021.
 2. Mantenir l’alta de forma ininterrompuda fins, com a mínim, el 28 de febrer de 2021.
 3. La base imposable de la Renda de l’exercici 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 €.
 4. El rendiment net de l’activitat de tot l’any 2020 no ha de superar l’import de 17.500 €.
 5. Que la unitat productiva sigui de màxim 6 persones (1 autònom + 5 treballadors, 2 autònoms + 4 treballadors, etc.)

Termini: TANCADA des del 26 de febrer de 2021

Import: mínim de 600€

Requisits:

 1. Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 2. Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), almenys un dia en el període comprés entre l’1 de desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
 3. Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària de mesures socials en defensa de l’ocupació, , almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 4. Complir els requisits per ser beneficiari de subvencions.

Termini: TANCADA des del  22 de febrer del 2021

Ajuda de 2.000€ per als sectors d’hostaleria i restauració i 1.500 € a centres de bellesa + entre 9.000 i 20.000€ a oci nocturn i parcs infantils:

 • 1a partida: exclusivament dels primers 1.500 €. Sol·licitud tancada i resolta, amb pagaments efectuats.
 • 2a partida: Sol·licitud tancada i resolta, amb pagaments efectuats.
  • Ampliació de 2.000 € a bars i restaurants
  • Ampliació de 1.500 € centres d’estètica
  • 10.000 € a oci nocturn (bars musicals i discoteques) amb menys de 10 treballadors, i 20.000 € amb més de 10.
  • 9.000 € a parcs infantils.

Més informació.

Ajuda de 3.500€ per al sector educatiu, formatiu i extraescolars (activitats instructives realitzades fora d’horari lectiu; ensenyaments no reglats d’idiomes, tecnologia, música, arts plàstiques, o de reforç no dependents): Sol·licitud tancada l’11 de desembre, i resolta, amb pagaments efectuats.

Ajuda de 1.500€ per al sector educatiu, formatiu i extraescolars (activitats instructives realitzades fora d’horari lectiu; ensenyaments no reglats d’idiomes, tecnologia, música, arts plàstiques, o de reforç no dependents):

 • TANCADA l’1 de març del 2021

Ajuda de 2.000€ a guies de turisme habilitats:

 • 1a partida: sol·licitud tancada el 30 de desembre: resolta
 • 2a partida: per donar cobertura a les sol·licituds presentades que complien els requisits però no havien rebut la subvenció per falta de finançament, en resolució.

Més informació.

Ajuda a partir de 5.000€ a titulars d’establiments turístics i agències de viatges (5.000€ amb menys de 5 treballadors, 10.000€ entre 6 i 50 treballadors i 20.000€ amb més de 50 treballadors):

 • 1a partida: sol·licitud tancada el 30 de desembre: resolta
 • 2a partida: per donar cobertura a les sol·licituds presentades que complien els requisits però no havien rebut la subvenció per falta de finançament, en resolució.

Més informació.

Per al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials obligats a tancar des del 7 de gener fins el 7 de febrer.

Beneficiaris:

 • Comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats des del 7 de gener fins el 28 de febrer.
 • Establiments de restauració que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i continuïn tancats.
 • Exclosos: fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

1ª partida: Pagament únic de 8.500€ per establiment.

Convocatòria: TANCADA des del 10 de febrer del 2021

2a partida: Els ajuts consistiran en un aportació per establiment de:

 • 5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats
 • 5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials
 • 7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en centres, galeries o recintes comercials

Convocatòria: TANCADA des del 17 de març de 2021.

El Govern estatal ha aprovat el Real Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. En aquesta norma, es recull que l’Estat proporcionarà a les Comunitats Autònomes una partida pressupostaria perquè la destinin a ajudes:

 

 • Per cobrir costos fixos realitzats durant l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021. Com, per exemple: pagaments a proveïdors, subministraments, salaris i lloguers.
 • Per reduir el deute mitjançant el pagament de deute financer, proveïdors i d’altres creditors.

CONVOCATORIA: pròximament

IMPORT: es preveu la creació de tres fons d’ajudes

 1. Fons dotat amb 7.000 milions d’euros per ajudes directes destinades a saldar deutes i realitzar pagaments a proveïdors i d’altres creditors.
 2. Fons dotat amb 3.000 milions d’euros destinats a la reestructuració de crèdits.
 3. Fons dotat amb 1.000 milions d’euros amb la finalitat de recapitalitzar empreses.

L’import de les ajudes està condicionat al nombre de treballadors. Sent l’import  mínim per autònoms i empreses de l’ajuda de 3.000€ i el màxim de 200.000€.

BENEFICIARIS:

 • Les empreses i autònoms del sector de la hostaleria i la restauració.
 • Altres empreses i autònoms especialment afectats per la pandèmia, com per exemple: les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i la hostaleria, comerç majorista i minorista, sectors auxiliars al transport, manteniment aeronàutic i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives.

REQUISIT: que el volum de facturació anual del 2020 s’hagi reduït en més del 30% respecte a l’any 2019.

Prestació per autònoms que s’hagin vist obligats a tancar la totalitat de la seva activitat de forma temporal (pex. oci nocturn o sales de joc).

Més informació.

Prestació per autònoms que preveuen una reducció dels seus ingressos de més del 50% del 1er semestre del 2021 en comparació al 2n semestre del 2019.

Més informació.

Prestació per autònoms que portin menys d’1 any amb situació d’alta d’activitat, amb reducció d’ingressos del 1er semestre 2021 respecte al 1r trimestre 2020.

Més informació.

Ajuda d’entre 1.000€ per a establiments de restauració, centres d’estètica, gimnasos i acadèmies de Sant Pere de Ribes amb reducció de facturació superior al 75%:

 • 1a partida: termini de presentació entre el 06/11/2020 i el 03/12/2020. Pendent de resolució.

Més informació.

Ajuda de 5.000€ per a empreses amb centres de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que contractin durant un mínim de 6 mesos i a jornada completa a persones empadronades a Barcelona que estiguin en situació d’atur.

 • 1a partida: sol·licitud tancada el 20 de novembre.

Més informació.

Ajuda de 400, 700 o 1.000€ per a autònoms i PIMES de Vilanova i la Geltrú (depenent de nombre de treballadors i baixada de facturació):

 • 1a partida: sol·licitud tancada el 30 de setembre i en resolució parcial. Consulta les resolucions aquí.
 • 2a partida: sol·licitud tancada l’1 de març de 2021. Pendent de resolució.

Més informació

CONVOCATORIA: Des del 15 de març fins el 27 d’abril de 2021

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE:

 • Subvenció del 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de la quota de l’exercici de 2020 dels establiments hotelers donats d’alta a Vilanova i la Geltrú
 • Subvenció del 25% de la Taxa d’Escombreres de les activitats de la quota de l’exercici 2020 dels establiments de la restauració donats d’alta a Vilanova i la Geltrú
 • Subvenció de la Taxa d’Ocupació del Domini Públic amb taules i cadires, de la part corresponent al quart trimestre de 2020, de la quota de dit l’exercici dels establiments de la restauració donats d’alta a Vilanova i la Geltrú

BENEFICIARIS:

 • Hotelers, bars, cafeteries i restaurants que tinguin l’activitat empresarial a Vilanova i la Geltrú. Aquests hauran de presentar el rebut de l’impost o taxa objecte de la subvenció que ha d’estar totalment pagat per poder ser beneficiaris.

Aquestes noves subvencions son compatibles amb qualsevol altra obtinguda anteriorment per part d’entitats públiques o privades.

Actualitzat el 10/05/2021.

Declaració de la Renda en un Clic.
La teva Renda ÀGIL, FÀFIL I RÀPIDA