CONDICIONS EN CAS D’AFECTACIÓ PER ERTO

 • Els treballadors afectats podran cobrar l’atur, encara que no tinguessin els períodes mínims de cotització.
 • No es computarà aquest temps com període consumit de l’atur.
 • L’aturat cobrarà el 70% de la base reguladora, que es calcula segons la mitjana dels darrers 180 dies cotitzats.
 • S’obliga a l’empresari a readmetre els treballadors en la finalització de l’ERTO, motiu pel qual no s’assimila a un acomiadament.
 • La prestació d’atur s’activarà automàticament, sense que el treballador hagi de fer cap tràmit.

POSSIBILITATS DE L’EXECUCIÓ DE L’ERTO:

 • Suspensió de contractes: en aquest cas, els treballadors passaran a estar a l’atur segons les condicions marcades anteriorment.
 • Reducció de jornada: en aquest cas, es podrà reduir la jornada al treballador entre un 10% i un 70% de la jornada de treball. El percentatge restant s’assimila com a treballador aturat, i per tant, cobrarà l’atur segons les condicions marcades anteriorment prorratejat per la jornada no efectuada.

PAGAMENT DEL LLOGUER

Tant per a casos de lloguer de l’habitatge habitual, com de casos de pagament de lloguer de locals, magatzems o naus industrials, de moment, no hi ha cap normativa respecte d’aquesta situació, i per tant, cal treballar amb la hipòtesi que els venciments dels pagaments a tercers serà idèntic a com era fins a la data. Per altra banda, tot sembla indicar que no s’aprovarà cap mesura per pal·liar aquesta situació.

Per tant, des de Gestingral recomanem que inquilins i propietaris pactin mesures per a fer front a aquesta situació, per exemple, que permeti el pagament dels rebuts en 3 fraccions durant els propers 3 mesos.

DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS

Aquesta està regulada en l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, i senyala la possibilitat que les empreses estableixin en el calendari laboral sistemes de distribució irregular, que facin viable l’existència de setmanes laborals de més de 40 hores.

Aquesta distribució irregular permet:

 • Empresa i treballador poden pactar una distribució diferent de la jornada de treball, respectant sempre els períodes mínims de descans diari i setmanal:
  • En cas de pacte entre empresa i treballador, no hi haurà límit de distribució de la jornada.
  • En defecte de pacte entre empresa i treballador, es podrà distribuir un màxim del 10% de la jornada anual.
 • El treballador haurà de conèixer amb un preavís mínim de 5 dies el dia i l’hora de prestació de treball.
 • La compensació de les diferències derivades de la distribució irregular de la jornada hauran de quedar compensades en el termini de 12 mesos des que es produeixin.

Per tant, en cas que el còmput d’hores anual sigui de 1.800 hores, es podrà distribuir irregularment 180 hores (o més, en cas de pacte entre empresa i treballadors). Això, a la pràctica suposa poder comunicar al treballador que no vingui a treballar durant 22 dies i mig (o que només ho vingui a fer unes hores durant un període de temps), i recuperar aquestes hores de treball en els 12 mesos vinents.

Els períodes mínims de descans, a banda del que marqui el conveni col·lectiu, haurà de complir:

 • Entre el final d’una jornada i el començament de la següent hi haurà d’haver un mínim de 12 hores.
 • En cas que no hi hagi pacte entre empresa i treballadors, el nombre d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a les 9 hores diàries.

VACANCES DELS TREBALLADORS

Està regulada en l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, i exposa el mètode pel qual es fixaran els períodes de vacances. Concretament reglamenta que “es fixaran de comú acord entre l’empresari i el treballador” i que “en cas de desacord entre les parts, la jurisdicció social fixarà la data per a gaudir-les”.

Per tant, ni el treballador podrà imposar les vacances a l’empresa, ni l’empresa podrà imposar les vacances al treballador durant un període concret, sinó que caldrà que es faci de mutu acord.

DESPLAÇAMENTS DE TREBALLADORS AL SEU LLOC DE TREBALL

La publicació al BOE del Reial Decret que regula la declaració de l’estat d’alarma durant un període de 15 dies, limita la circulació de persones, però permet que s’efectuïn els desplaçaments cap al lloc de treball per a efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

Tot i així, haurà de portar un justificant per part de l’empresa en que hi indiqui:

 • L’empresa o autònom per al qual treballa
 • Les dades del treballador
 • El seu horari i dies en que hi treballa
 • L’àrea d’actuació d’aquest treballador

MORATÒRIA DEL PAGAMENT DE LA HIPOTECA

Per a tenir dret a la moratòria del pagament de la hipoteca caldrà reunir els següents requisits:

 • Que es tracti de l’habitatge habitual.
 • Que el deutor passi a estar en situació d’atur, o en cas de ser empresari o professional tingui una pèrdua substancial dels seus ingressos.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi els 22.558,77€. Aquest import s’incrementarà en 2.255,88€ per a cada fill o cada persona major de 65 anys a càrrec, i en 3.383,82€ en cas de família monoparental. L’import serà de 30.078,36€ en cas de discapacitat física d’entre el 33% i el 65%. I l’import serà de 37.597,95€ en cas de discapacitat psíquica igual o superior al 33% o física igual o superior al 65%.
 • Que la quota hipotecària més les despeses de subministraments bàsics siguin superiors al 35% dels ingressos nets del conjunt de la unitat familiar.
 • Que la unitat familiar es trobi en una de les següents circumstàncies:
  • Que l’esforç de la càrrega hipotecària sobre els ingressos familiars s’hagi multiplicat com a mínim per 1,3.
  • Pels autònoms, que s’hagi produït una caiguda de les vendes d’almenys un 40%.

En aquests casos, s’haurà de sol·licitar directament a l’entitat bancària, mitjançant la presentació d’una sèrie de documentació, i que s’haurà de concedir en un termini de 15 dies. Aquesta moratòria no generarà ni interessos ordinaris ni de demora.

PROHIBICIÓ TALLAMENT SUBMINISTRAMENTS

Durant el present mes i el següent no es podrà tallar el subministrament d’electricitat, gas ni aigua als consumidors vulnerables o en risc d’exclusió social.

CONGELACIÓ PREU GAS BUTÀ

Es preveu un congelament del preu del gas butà durant un període de 6 mesos.

NO SUSPENSIÓ DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES I CONNECTIVITAT

No es podran suspendre per cap motiu els serveis de comunicacions electròniques i connectivitat de banda ampla.

INTERRUPCIÓ DE TERMINIS DE DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

Queden interromputs els terminis de devolució dels productes comprats tan presencialment com online fins que s’aixequi l’estat d’alarma.

PORTABILITATS

No es podran fer portabilitats de números telefònics entre companyies.