EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO, ERTE en castellà)

Cal distingir dos tipus d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que es podran cursar:

 • ERTO per causa de força major
 • ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció

Primer de tot cal determinar en cada cas, i segons quin sigui el sector d’activitat, si es pot acollir a un tipus d’ERTO o bé s’ha d’acollir a un altre. Per a poder acollir-se a l’ERTO per causa de força major caldrà trobar-se en una de les següents situacions:

 • O bé: tenir un establiment o negoci que hagi estat forçat a tancar, com poden ser els bars i restaurants, establiments de joc, establiments culturals o esportius, establiments de comerç al detall (excepte els que tenen permès obrir al públic).
 • O bé: tenir una falta de subministraments i proveïments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
 • O bé: en situacions urgents de contagi de la plantilla o per haver adoptat mesures d’aïllament preventiu.

En cas contrari, només podran acollir-se a l’ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció, i s’aplicarà en els casos en què la davallada de clients i/o de facturació sigui el causant d’aquest, sense que cap normativa hagi obligat a la suspensió de la venda o prestació del servei (per exemple, en cas d’empreses industrials, fàbriques o impremtes).

En qualsevol dels casos, serà l’autoritat laboral qui constatarà l’existència de causa de força major o de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Benefici només en cas de l’ERTO per causa de força major:

 • Mentre l’ERTO per causa de força major estigui vigent, l’empresa estarà exonerada del pagament de les aportacions empresarials a la Seguretat Social, tot i que aquest període comptarà com a cotitzat per al treballador.
 • La data d’efectes serà des del passat 14 de març, data en què es va declarar l’estat d’alarma.
 • La tramitació s’efectuarà en un màxim de 5 dies.

Condicions només en el cas de ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció:

 • La data d’efectes serà des de la tramitació de l’ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció
 • La tramitació s’efectuarà en un màxim de 7 dies.

Condicions en cas de qualsevol dels dos tipus d’ERTO:

 • Els treballadors afectats podran cobrar l’atur, encara que no tinguessin els períodes mínims de cotització.
 • No es computarà aquest temps com període consumit de l’atur.
 • L’aturat cobrarà el 70% de la base reguladora, que es calcula segons la mitjana dels darrers 180 dies cotitzats.
 • S’obliga a l’empresari a readmetre els treballadors en la finalització de l’ERTO, motiu pel qual no s’assimila a un acomiadament.

Possibilitats en l’execució de l’ERTO:

 • Suspensió de contractes: en aquest cas, els treballadors passaran a estar a l’atur segons les condicions marcades anteriorment.
 • Reducció de jornada: en aquest cas, es podrà reduir la jornada al treballador entre un 10% i un 70% de la jornada de treball. El percentatge restant s’assimila com a treballador aturat, i per tant, cobrarà l’atur segons les condicions marcades anteriorment prorratejat per la jornada no efectuada.

ATUR D’AUTÒNOMS

S’aplicarà als autònoms que hagin hagut de suspendre la seva activitat o bé que els seus ingressos hagin caigut un 75% respecte a la mitjana de l’últim semestre, i que compleixin els següents requisits:

 • Havia d’estar donat d’alta en data 14/03/2020.
 • No caldrà que tingui cobertura per cessament d’activitat.
 • No caldrà que es doni de baixa d’activitat a Hisenda (model 036).
 • Haver hagut de suspendre l’activitat o bé haver reduït la facturació del mes anterior en un 75% amb relació a la mitjana de l’últim semestre.
 • Caldrà que estigui al corrent de pagament amb la Seguretat Social, o bé estar-ho en un termini de 30 dies.
 • No podrà percebre altres prestacions del sistema de la Seguretat Social.

En cas de complir els requisits anteriors, es podrà optar a la prestació:

 • La duració del cobrament de la prestació serà d’un mes, que es podrà prorrogar en cas que també es prorrogui l’estat d’alarma.
 • L’import a cobrar serà del 70% de la base reguladora de les cotitzacions d’autònom. En cas de tenir la base mínima (habitualment en els autònoms), l’import a cobrar de la prestació serà de 660€ aproximadament.
 • Durant aquest període de temps, no pagarà les cotitzacions (tot i que si comptaran com a cotitzades). Per tant, no perdrà la bonificació, sinó que seguirà corrent el període bonificat.

En els casos de tributació per mòduls, encara no està prevista la manera en què es podrà demostrar una davallada de la facturació, encara que tot sembla indicar que requerirà una declaració jurada.

Per a determinar des de quan es podrà sol·licitar la prestació, cal diferenciar dos casos:

 • Tancament negoci per imposició legal: En el cas dels autònoms que s’han vist obligats a tancar el negoci per la declaració de l’estat d’alarma, ja poden sol·licitar la prestació.
 • Reducció facturació: Per aquells casos que hagin d’acreditar la reducció de facturació, a partir del moment en què pugui presentar aquesta documentació, per tant, una vegada finalitzat el mes actual.

AJUDA DE FINS A 2.000€ (només per autònoms persona física, no societaris)

La Generalitat de Catalunya ha anunciat l’aprovació d’aquesta mesura, per als que compleixin els següents requisits:

 • Només serà per a autònoms persona física, independentment de l’activitat, excloent explícitament a autònoms societaris.
 • Caldrà estar d’alta al RETA, i que el domicili fiscal sigui a Catalunya.
 • Acreditar una baixada de facturació dràstica durant el mes de març de 2020, en comparació al mes de març de 2019. En cas que no faci un any que l’autònom estigui d’alta, es farà amb la mitjana de facturació des de l’alta al RETA.
 • Serà incompatible amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.

En complir tots aquests requisits, es podrà optar a la prestació:

 • Es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril.
 • Serà un ajut en un únic pagament, de fins a 2.000€.
 • Es decidirà l’import finalment segons la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques.

PAGAMENT DEL LLOGUER

Tant per a casos de lloguer de l’habitatge habitual, com de casos de pagament de lloguer de locals, magatzems o naus industrials, de moment, no hi ha cap normativa respecte d’aquesta situació, i per tant, cal treballar amb la hipòtesi que els venciments dels pagaments a tercers serà idèntic a com era fins a la data. Per altra banda, tot sembla indicar que no s’aprovarà cap mesura per pal·liar aquesta situació.

Per tant, des de Gestingral recomanem que inquilins i propietaris pactin mesures per a fer front a aquesta situació, per exemple, que permeti el pagament dels rebuts en 3 fraccions durant els propers 3 mesos.

DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS

Aquesta està regulada en l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, i senyala la possibilitat que les empreses estableixin en el calendari laboral sistemes de distribució irregular, que facin viable l’existència de setmanes laborals de més de 40 hores.

Aquesta distribució irregular permet:

 • Empresa i treballador poden pactar una distribució diferent de la jornada de treball, respectant sempre els períodes mínims de descans diari i setmanal:
  • En cas de pacte entre empresa i treballador, no hi haurà límit de distribució de la jornada.
  • En defecte de pacte entre empresa i treballador, es podrà distribuir un màxim del 10% de la jornada anual.
 • El treballador haurà de conèixer amb un preavís mínim de 5 dies el dia i l’hora de prestació de treball.
 • La compensació de les diferències derivades de la distribució irregular de la jornada hauran de quedar compensades en el termini de 12 mesos des que es produeixin.

Per tant, en cas que el còmput d’hores anual sigui de 1.800 hores, es podrà distribuir irregularment 180 hores (o més, en cas de pacte entre empresa i treballadors). Això, a la pràctica suposa poder comunicar al treballador que no vingui a treballar durant 22 dies i mig (o que només ho vingui a fer unes hores durant un període de temps), i recuperar aquestes hores de treball en els 12 mesos vinents.

Els períodes mínims de descans, a banda del que marqui el conveni col·lectiu, haurà de complir:

 • Entre el final d’una jornada i el començament de la següent hi haurà d’haver un mínim de 12 hores.
 • En cas que no hi hagi pacte entre empresa i treballadors, el nombre d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a les 9 hores diàries.

AJORNAMENT D’IMPOSTOS

Segons s’ha decretat, es podran ajornar impostos en les següents circumstàncies:

 • Es podrà ajornar la totalitat dels impostos (IVA, retencions, pagaments a compte, etc.).
 • S’ajornaran els impostos, que com a màxim sumin un total de 30.000€.
 • Es podrà ajornar a 6 mesos, dels quals els 3 primers mesos seran sense interessos.

VACANCES DELS TREBALLADORS

Està regulada en l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, i exposa el mètode pel qual es fixaran els períodes de vacances. Concretament reglamenta que “es fixaran de comú acord entre l’empresari i el treballador” i que “en cas de desacord entre les parts, la jurisdicció social fixarà la data per a gaudir-les”.

Per tant, ni el treballador podrà imposar les vacances a l’empresa, ni l’empresa podrà imposar les vacances al treballador durant un període concret, sinó que caldrà que es faci de mutu acord.

DESPLAÇAMENTS DE TREBALLADORS AL SEU LLOC DE TREBALL

La publicació al BOE del Reial Decret que regula la declaració de l’estat d’alarma durant un període de 15 dies, limita la circulació de persones, però permet que s’efectuïn els desplaçaments cap al lloc de treball per a efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

Tot i així, haurà de portar un justificant per part de l’empresa en que hi indiqui:

 • L’empresa o autònom per al qual treballa
 • Les dades del treballador
 • El seu horari i dies en que hi treballa
 • L’àrea d’actuació d’aquest treballador

INTERRUPCIÓ DE TERMINIS DE DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

Queden interromputs els terminis de devolució dels productes comprats tan presencialment com online fins que s’aixequi l’estat d’alarma.